අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ න්‍යායන් හා සංකල්ප

අපරාධ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ක‍්‍රම

අපරාධ පාලනය හා නිවාරණය

අපරාධ නීතිය හා මානව හිමිකම්

උපදේශනය සහ ගැටුම් නිරාකරණය