බෞද්ධ නීති දර්ශනය
අධිකරණ විද්‍යාව හා අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව
ස්වාධීන පර්යේෂණ වාර්තාව
භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය සහ ශ‍්‍රී ලංකාවේ අපරාධ
යුක්ති පරිපාලනය සඳහා මානව සම්පත් කළමණාකරණය