අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ න්‍යායන් හා සංකල්ප
අපරාධ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ක‍්‍රම
අපරාධ පාලනය හා නිවාරණය
අපරාධ නීතිය හා මානව හිමිකම්
උපදේශනය සහ ගැටුම් නිරාකරණය